Kryteria oceny energetycznej pracy układu pompowego

Pracę układów pompowych należy oceniać pod względem energetycznym. Przegląd wskaźników pomagających w tej ocenie, wraz z opisem zastosowań i metod liczenia, przedstawiono poniżej.

  1. Zużycie jednostkowe energii
  2. Zużycie jednostkowe energii – chwilowe
  3. Zużycie jednostkowe energii pompowni
  4. Zużycie jednostkowe energii układu wielopompowego
  5. Sprawność pompy w układzie
  6. Sprawność pompowni
  7. Sprawność układu pompowego
  8. Sprawności cząstkowe układu pompowego
  9. Sprawność średnia grupy pomp w układzie
  10. Związek zużycie jednostkowego energii ze sprawnością
  11. Spadek hydrauliczny – jednostkowe straty hydrauliczne
  12. Spadek jednostkowy ciśnienia
  13. Spadek (przyrost) jednostkowy temperatury
  14. Wymiana jednostkowa ciepła
  15. Wskaźnik dopasowania wydajności
  16. Wskaźnik dopasowania sprawności
  17. Wskaźnik zużycia jednostkowego energii w układzie
  18. Wskaźnik struktury układu
  19. Wskaźnik strat hydraulicznych układu
  20. Uśrednione wskaźniki układów zmiennoparametrowych

  1. Zużycie jednostkowe energii

   

  Rys. 1. Pomiar zużycia jednostkowego energii, 1 – wodomierz, 2 – licznik energii

  Podstawowym kryterium oceny efektywności pracy układu jest zużycie jednostkowe  energii e. Określa ono ilość wydatkowanej energii na transport jednostki objętości cieczy (np. ile kilowatogodzin potrzeba na przetransportowanie jednego metra sześciennego wody). Wskaźnik zużycia jednostkowego energii określamy na podstawie dowolnie długiego czasu analizy.

  e = {E_{el} \over V}   (1)

  e - zużycie jednostkowe energii
  Eel – energia elektryczna
  V – objętość

  Rys. 2. Przetłoczona objętość cieczy w wybranym okresie analizy

  Najprostszym „domowym” sposobem określenia objętości przetłoczonej cieczy V jest odczyt wskazania wodomierz na początku i na końcu okresu analizy np. na początku i na końcu miesiąca, jak to pokazano na rys. 2.

  Wartość objętości V obliczamy na podstawie wzoru 2.

  V = V_2 - V_1    (2)

  Rys. 3. Ilość zużytej energii elektrycznej w wybranym okresie analizy

  Ilość zużytej energii Eel można określić na podstawie odczytów wskazań licznika energii elektrycznej (licznika prądu) na początku i na końcu okresu analizy np. na początku i na końcu miesiąca, jak to pokazano na rys. 3.

  Wartość zużytej na przetłaczanie energii Eel obliczamy na podstawie wzoru 3.

  E_{el} = E_{el \ 2} - E_{el \ 1}   (3)

  Uśrednioną, w okresie analizy (np. w ciągu miesiąca), wartość zużycia  jednostkowego energii e , zgodnie ze wzorem 1, uzyskamy przez podzielenie wartości energii Eel ze wzoru 3 przez objętość cieczy V ze wzoru 2.

  Najczęściej spotykaną jednostką zużycia jednostkowego energii e jest kWh/m3.

  UWAGA! Należy pamiętać aby wodomierz rejestrował cały analizowany przepływ a do licznika energii nie były podłączone inne odbiory.

  2. Zużycie jednostkowe  energii – chwilowe

  Rys. 4. Pomiar chwilowego zużycia jednostkowego energii, 1 – przepływomierz, 2 – watomierz

  Zużycie jednostkowe energii e może być kontrolowane na bieżąco. Układ do pomiaru tego parametru pokazano na rys. 4.

  Wzór 1, przez pomnożenie licznika i mianownika przez czas t, można przekształcić do postaci 4.

  e = {E_{el} \over t} \cdot {t \over V}   (4)

  We wzorze 4 wyrażenia Eel / t określa moc elektryczną pobieraną z sieci Pel, a wyrażenie V / t wydajność Q. Po przekształceniach wzór 4 przyjmuje postać 5.

  e = {P_{el} \over Q}   (5)

e - zużycie jednostkowe energii 
Pel – moc elektryczna pobierana z sieci 
Q – przepływ, wydajność

Jak widzimy bieżącą wartość zużycia jednostkowego  energii możemy obliczyć przez podzielenie mocy elektrycznej pobieranej przez pompę przez jej wydajność.

Rys. 5. Przebieg zużycie jednostkowego energii dla prostej regulacji dławieniowej

Z rys. 5 wynika, że zużycia jednostkowego  energii (linia czerwona) maleje wraz ze wzrostem wydajności pompy.

3. Zużycie jednostkowe energii pompowni

Rys. 6. Pomiar jednostkowego zużycia energii pompowni, 1 – wodomierz, 2 – licznik energii

Pompownia, pokazana na rys. 6, ma jeden wspólny kolektor tłoczny. Struktura połączeń układu odpowiada rzeczywistym obiektom: pompowni, układom hydroforowym, stacjom odwadniania, tłoczniom ścieków itp.

Uśrednione zużycie jednostkowe energii e, w tym przypadku można obliczyć na podstawie sumy energii zużytej przez wszystkie napędy ΣPel i ilości przetłoczonej cieczy V.

e = {\Sigma E_{el} \over V}   (6)

Zużycie jednostkowe energii pompowni uwzględnia wewnętrzne straty przepływu w pompowni i straty regulacji.

4. Zużycie jednostkowe energii układu wielopompowego

Rys. 7. Pomiar zużycie jednostkowego energii układu wielopompowego

Dla układów wielopompowych (wiele pomp i wiele rozbiorów) wartość zużycia jednostkowego energii, dla okresu analizy, może być obliczona ze wzoru 7.

e = {\Sigma E_{el \ i} \over \Sigma V_i }    (7)

e - jednostkowe zużycie energii,
Eeli – energia elektryczna pobierana z sieci przez pompę i
Vi - objętość cieczy dostarczana przez sieć przez odpływ i

Wskaźnik ten może być stosowany do oceny efektywności pracy układów rozproszonych takich jak: wodociągi z wieloma pompami głębinowymi, kanalizacje ciśnieniowe z wieloma pompowniami, itp.

5. Sprawność pompy w układzie

Kryterium oceny efektywności pracy pompy w układzie jest sprawność rzeczywistej zespołu pompowego η (z uwzględnieniem strat: przemiennika częstotliwości, silnika, przekładni, sterowania i regulacji dla aktualnej wydajności). Określa ona stosunek przekazywanej do układu mocy hydraulicznej Ph do pobieranej z sieci mocy elektrycznej Pel wzory 8, 9 i 10.

\eta = {P_h \over P_{el}}   (8)

\eta = {Q \cdot p \over P_{el}}    (9)

\eta ={Q \cdot H \cdot \rho \cdot g \over P_{el}}   (10)

η - sprawność zespołu w punkcie pacy
Ph – moc hydrauliczna
Pel – moc elektryczna
Q – wydajność
p - ciśnienie
H - wysokość podnoszenia
ρ - gęstość cieczy
g - przyspieszenie ziemskie

6. Sprawność pompowni

Grupa nie rozproszonych pomp, pokazana na rys. 8, ma wiele pomiarów mocy elektrycznej i jeden wspólny kolektor tłoczny.

Rys. 8. Sprawność pompowni

Globalna sprawność pompowni η jest określana przez stosunek generowanej mocy hydraulicznej do sumy mocy napędów urządzeń. Funkcja ta uwzględnia także wewnętrzne straty przepływu w pompowni i straty regulacji.

[letex]\eta = {P_h \over \Sigma P_{el}} = {Q \cdot (p_t – p_s) \over \Sigma P_{el}}[/latex]   (11)

Ph – moc hydrauliczna agregatu
Pel i– moc pobierana z sieci przez i-tą pompę
Q – wydajność pompowni
ps – ciśnienie ssania
pt – ciśnienie tłoczenia

Wskaźnik ten określa, z jaką sprawnością odbywa się przekazywanie energii przez pompy do układu.

Struktura tak zdefiniowanego obiektu analizy odpowiada rzeczywistym obiektom: pompowni wody i ścieków, układom hydroforowym, stacjom odwadniania kopalń, tłoczniom ścieków itp.

7. Sprawność układu pompowego

Sprawność jest parametrem każdego procesu energetycznego. Pojęcie to może także być stosowane w odniesieniu do układu pompowego.

Jeżeli celem pracy układu jest podniesienie cieczy na wyższy poziom energetyczny Hg, ze zbiornika dolnego do zbiornika górnego (odwadnianie kopalni, elektrownia szczytowo pompowa itp.), to sprawność tego procesu opisana jest wzorem 12.

Rys. 8. Pomiar sprawności układu pompowego

\eta ={Q \cdot H_g \cdot \rho \cdot g \over P_{el}}   (12)

Sprawność układu określa udziału mocy potrzebnej do podniesienia cieczy na wyższy poziom energetyczny do całkowitej mocy pobieranej przez układ.

Uwaga! Wszystkie układy pracujące w poziomie będą miały sprawność 0 (zero).

8. Sprawności cząstkowe układu pompowego

W układzie transportu cieczy przekazujemy energię z elektrycznej sieci zasilającej do odbiornika energii hydraulicznej. W tym celu, w układach pompowych wykorzystuje się wiele ogniw transformacji energii, które tworzą łańcuch przekazywania energii pokazany na rys. 9.

Rys. 9. Łańcuch przekazywania energii w układzie pompowym

Dla każdego z ogniw osobno lub kilku ogniw powiązanych możemy definiować sprawności cząstkowe procesy transportu. Sposób obliczania mocy, przed i za każdym ogniwem, omówiono na stronie energia i moc.

Przykład analizy sprawności pracy elementów tworzących układ pompowy pokazano na rys. 10.

Rys. 10. Bilans mocy układu pompowego

Pel d - moc pobierana z sieci
Pel - moc pobierana do sterowania, regulacji i napędu pompy
Pel s - moc elektryczna na zaciskach silnika
Pw - moc na wale silnika / pompy
Php - moc hydrauliczna przekazana przez pompę do układu pompy
Phr - moc hydrauliczna przekazana do rurociągu z uwzględnieniem
strat regulacji układu po stronie hydraulicznej (dławienie, upust)
Phu - przyrost mocy hydraulicznej układu pompowego
ΔPel - moc tracona na: ogrzewanie/klimatyzację pomieszczeń obsługi, oświetlenie, zasilania monitoringu, urządzeń pomiarowych itp., zwykle niewielka i pomijana w analizie bilansu mocy
ΔPrs - moc tracona w urządzeniach sterowania i regulacji po stronie elektrycznej np. przemiennik częstotliwości, rozrusznik itp.
ΔPs - moc tracona w silniku
ΔPp - moc tracona w pompie
ΔPrh - moc strat regulacji po stronie hydraulicznej (dławienie, upust)
ΔPh - moc tracona w rurociągach i armaturze, w przepływie przed i za pompą

Na podstawie bilansu pokazanego na rys. 10 można zdefiniować następujące sprawności cząstkowe układu:

 • sprawność doprowadzenia sieci elektrycznej do układu pompowego

\eta_{el \ d} = {P_{el} \over P_{el \ d}} = {{P_{el \ d} - \Delta P_{el}} \over P_{el \ d}}    (13)

 • sprawność regulacji i sterowania

\eta_{rs} = {P_{el \ s} \over P_{el}} = {{P_{el} - \Delta P_{rs}} \over P_{el}}    (14)

 • sprawność silnika

\eta_{s} = {P_w \over P_{el \ s}} = {{P_{el \ s} - \Delta P_s} \over P_{el \ s}}    (15)

 • sprawność pompy

\eta_p = {P_{hp} \over P_w} = {{P_w - \Delta P_p} \over P_w}    (12)

 • sprawność regulacji hydraulicznej układu

\eta_{rh} = {P_{hr} \over P_{hp}} = {{P_{hp} - \Delta P_{rh}} \over P_{hp}}    (16)

 • sprawność rurociągów

\eta_r = {P_{hu} \over P_{hr}} = {{P_{hr} - \Delta P_{r}} \over P_{hr}}    (17)

Z równań 13 do 17 otrzymuje się równanie sprawności transportu cieczy w postaci iloczynu sprawności cząstkowych, wzór 18.

\eta_e = \eta_{el \ d} \cdot \eta_{rs} \cdot \eta_s \cdot \eta_p \cdot \eta_{rh} \cdot \eta_r    (18)

9. Sprawność średnia grupy pomp w układzie

Rys. 9. Pomiar sprawności grupy pomp

Do oceny, pracy wielu pomp w układzie rozproszonym można wykorzystać  sprawność średnią grupy pomp. Sprawność ta nie uwzględnia strat przepływu i regulacji w układzie. Obliczenia prowadzone są dla wszystkich pomp w grupie.

\eta ={\Sigma{Q_i \cdot p_i} \over \Sigma P_{el \ i}}   (19)

Qi – rzeczywista wydajność i-tej pompy
pi – ciśnienie i-tej pompy (różnica między tłoczeniem a ssaniem)
Pel i – moc i-tej pompy pobierana z sieci

Sprawność pracy pomp w układzie jest obliczana jako iloraz zsumowanej mocy hydraulicznej, oddawanej przez wszystkie pompy do układu, przez sumę mocy przez nie pobieranej.

Po prostych przekształceniach wzoru 19 można także wartość sprawności średniej grupy pomp wyrazić jako średnią ważoną sprawności pracy każdej z pomp, wzór 20.

\eta = {\Sigma (\eta_i \cdot P_{el \ i}) \over \Sigma P_{el \ i}}   (20)

ηi - sprawność i-tej pompy w punkcie pracy
Pel i – moc i-tej pompy pobierana z sieci

Wskaźnik ten określa, z jaką ogólną sprawnością odbywa się przekazywanie energii przez pompy do układu.

10. Związek zużycie jednostkowego energii ze sprawnością

Sprawność pompy η powiązana jest z jednostkowym zużyciem energii e, patrz rys 5.

Jeżeli do wzoru 5 podstawimy Pel/Q z przekształconego wzoru 9 to otrzymamy wzór 21 wiążący chwilowe zużycie jednostkowe energii i sprawność pompy.

e = {p \over \eta}   (21)

Z analizy wzoru 21 wynika, że zużycie jednostkowe energii jest proporcjonalne do ciśnienia układu p i odwrotnie proporcjonalne do sprawności pompy η.

Jeżeli ciśnienia p wyrazimy jako wysokości podnoszenia H to otrzymamy wzór na  zużyciem jednostkowe energii w postaci 22 lub 23.

e = {H \cdot \rho \cdot g \over \eta}   (22)

e = {(H_g + H_s) \cdot \rho \cdot g \over \eta}   (23)

η - sprawność pompy w punkcie pracy
H - wysokość podnoszenia
Hg - geometryczna wysokość podnoszenia
Hs - wysokość strat w układzie

Zużycie jednostkowe energii zależy od ciśnienia (wysokości
podnoszenia) i sprawności pompy, czyli lokalnych warunków pracy układu.

11. Spadek hydrauliczny – jednostkowe straty hydrauliczne

Rys. 10. Spadek hydrauliczny

Do oceny wydatku energetycznego na transport (na pokonanie strat hydraulicznych przepływu), przypadającego na jednostkę długości, stosowany jest bezwymiarowy wskaźnik – jednostkowa strata hydrauliczna, nazywana często spadkiem hydraulicznym. Wartość tego wskaźnika wyrażona jest wzorem 24.

i = {\Delta H \over \Delta L}   (24)

it - spadek hydrauliczny
ΔH - różnica wysokości ciśnienia
ΔL - długość odcinka rurociągu

Ponieważ wartość liczbowa tego wskaźnika jest mała, w układach pompowych, jako jednostkę odniesienia przyjmujemy zwykle 100 lub 1000 m długości rurociągu, wówczas spadek wyraża się w procentach % lub w promilach ‰.

12. Spadek jednostkowy ciśnienia

Rys. 11. Spadek jednostkowy ciśnienia

Wydatek energetyczny na transport, przypadający na jednostkę odległości,  opisuje wskaźnik – spadek jednostkowy ciśnienia. Wartość tego wskaźnika wyrażona jest wzorem 24.

i_p = {\Delta p \over \Delta L}   (24)

ip - spadek jednostkowy ciśnienia
Δp - różnica ciśnienia
ΔL - długość odcinka rurociągu

W układach pompowych, jako jednostkę spadku ciśnienia, zwykle przyjmuje się bar/100m lub bar/1000m.

13. Spadek (przyrost) jednostkowy temperatury

Rys. 12. Spadek (przyrost) jednostkowy temperatury

W układach ciepłowniczych i przemysłowych układach klimatyzacyjnych, np. układach klimatyzacji kopalń, istotnym czynnikiem oceny jest spadek (przyrost) jednostkowy temperatury cieczy w rurociągu. Wartość tego wskaźnika określona jest wzorem 25.

i_t = {\Delta t \over \Delta L}   (25)

it - spadek jednostkowy temperatury
Δt - różnica temperatur
ΔL - długość odcinka rurociągu

W układach pompowych, jako jednostkę spadku temperatury, zwykle przyjmuje się ºC/100m lub ºC/1000m.

14. Wymiana jednostkowa ciepła

Rys. 13. Wymiana jednostkowa ciepła

Do oceny intensywności wymiany ciepła z otoczeniem podczas transportu cieczy w rurociągach stosujemy wskaźnik wymiany jednostkowej ciepła. Wartość tego wskaźnika określona jest wzorem 26.

q = {\Delta P_c \over \Delta L}   (26)

q - jednostkowa wymiana ciepła
Pc - moc cieplna wymiany
ΔL - długość odcinka rurociągu

15. Wskaźniki dopasowania wydajności pompy

Jakość dopasowania parametrów pracy pompy do wymagań technologicznych procesu (jakość doboru pompy) możemy ocenić, posługując się kryterium względnego dopasowania wydajności KQ, wzór 27.

K_Q = 1 - {| Q_w - Q_r | \over Q_w}   (27)

Rys. 14. Kryteria dopasowania pompy pod względem wydajności

Kryterium to wymaga znajomości przebiegu charakterystyki układu w pobliżu punktu pracy. Zostało ono zestandaryzowane rosnąco od 0 do wartości 1. Taka postać kryterium pozwala wykorzystać je bezpośrednio do doboru pomp.

Qw – wymagana wydajność pompy
Qr – rzeczywista wydajność pompy

16. Wskaźniki dopasowania sprawności pompy

Rys. 15. Kryteria dopasowania pompy pod względem sprawności

Na podstawie rys. 15 jakość dopasowania pompy do układu możemy ocenić, posługując się kryterium względnej sprawności Kη wzór 28.

 K_\eta = {\eta \over \eta_{max}}    (28)

ηr – sprawność pompy w punkcie pracy
ηmax – maksymalna sprawność pompy
Qr – wydajność pompy
Qopt – optymalna wydajność pompy

Wskaźnik ten pozwalają ocenić potencjał oszczędności energii w układzie poprzez lepszy dobór pomp.

Uwaga: W układach zmiennoparametrowych wskaźnik ten zawsze będzie mniejszty od 1.

17. Wskaźnik zużycia jednostkowego energii w układzie

Zużycie jednostkowe energii e w układzie, patrz wzór 1, pozwala na porównanie, pod względem energetycznym, wielu układów alternatywnych lub śledzenie zmian tego wskaźnika w czasie.

Aby móc ocenić doskonałość wybranego układu pompowego, konieczne jest określenie układu referencyjnego, z którym układ ten można porównać. Przykładem układu referencyjnego może być układ którego funkcjonalność jest taka sama jak układu wybranego, w którym: rurociągi mają minimalne długości i zamontowana jest jedynie konieczną armaturą. W układzie referencyjnym  rurociągi są gładkie, pomija się także straty miejscowe i regulacyjne. Dodatkowo pompy w układzie referencyjnym pracują z wysokim stałym poziomem sprawności. Przykład takiej funkcji określającej wartość referencyjnego zużycie jednostkowego energii eref  opisuje wzór (29).

e_{ref} = {(H_g + \Sigma h_i) \cdot \rho \cdot g \over \eta_{ref}}    (29)

Hg – geometryczna wysokość podnoszenia
hi – straty rur gładkich i armatury
ρ - gęstość
g - przyśpieszenie ziemskie
ηref – sprawność referencyjna zespołu pompowego

Wskaźnik zużycia jednostkowego energii w układzie De wyraża stosunek referencyjnej energii jednostkowej, która musi być wydatkowana na przetransportowanie cieczy, do rzeczywistej energii jednostkowej. Wskaźnik ten można wyrazić w postaci wzoru 30.

D_e = {e_{ref} \over e}   (30)

Wskaźnik zużycia jednostkowego energii De uwzględnia zarówno rzeczywistą sprawność pracy pompy, jak i straty przesyłu w układzie. Wskaźnik ten może być stosowany do oceny pracy dowolnego układu pompowego.

Uwaga! Wskaźnik De nie uwzględnia optymalizacji średnicy rurociągu.

18. Wskaźnik struktury układu

W rzeczywistych układach pompowych, w których dokonywano wielu zmian, przebieg tras tłoczenia cieczy często jest wynikiem doraźnych prac wykonywanych w warunkach awaryjnych.

Rys. 16. Rzeczywista trasa transportu cieczy (linia czerwona) i trasa rurociągu prostego (linia zielona)

Ocena złożonego układu pompowego pod względem jego struktury jest zagadnieniem trudnym do opisania w postaci jednego spójnego algorytmu. Wskaźnik zużycia jednostkowego energii w układzie Ds nie pozwala ocenić czy trasa i połączenia rurociągów są optymalne. Pozwala jedynie ocenić jakie efekty może przynieść wyprostowanie połączeń między wybranymi węzłami sieci.

D_s = {e_{proste} \over e_r}   (31)

eproste – zużycie jednostkowe energii dla prostych połączeń między węzłami
er – zużycie jednostkowe energii dla rzeczywistych połączeń między węzłami

W przypadku obliczania eproste zamiast rzeczywistej długości L są wykorzystywały odległość węzłów końcowych rury w przestrzeni.

19. Wskaźnik strat hydraulicznych układu

Doskonałość hydrauliczną układu można ocenić przez porównanie minimalnych nakładów energetycznych na transport cieczy, z nakładami rzeczywistymi. Do tego celu może posłużyć wskaźnik strat hydraulicznych układu Dh, zdefiniowany równaniem 32.

D_h = {dH_{min} \over dH}   (32)

dHmin – straty dla rurociągu hydraulicznie gładkiego baz armatury,
dH – rzeczywiste straty rurociągu.

Obliczenia prowadzone są globalnie dla całego układu lub lokalnie dla wybranych rurociągów.

20. Uśrednione wskaźniki układów zmiennoparametrowych

W przypadku, gdy parametry pracy układy zmieniają się w czasie i można je opisać funkcja, np. w postaci krzywej uporządkowanej, to średnie wartości wskaźników opisanych powyżej mogą być obliczane ze wzoru 33.

K_{śr} = {1 \over t}{\int K} dt   (33)

K - kryterium lub wskaźnik przy określonych parametrach
Kśr - wartość średnia kryterium
t - długość cyklu

 

PAMIĘTAJ

 • Zwiększenie efektywności jest najtańszym źródłem energii
 • Zużycie jednostkowe energii odnosi się do wybranego układu pompowego, nie jest wskaźnikiem uniwersalnym
 • Zużycia jednostkowego  energii pompy maleje wraz ze wzrostem jej wydajności patrz rys. 5. Dławienie wydajności pompy, w celu podniesienia jej sprawności zawsze prowadzi do zwiększenia zużycia jednostkowego energii
 • Wskaźniki opisane powyżej można wykorzystywać na etapie projektowania układów, np. w programie do obliczenia sieci PPS
 • Diagnoza nieuzasadnionych strat pozwala zaoszczędzić energię i pieniądze

 

WARTO SPRAWDZIĆ