Energia i moc

Dla sprawnego poruszania się po układach pompowych, przydatne jest zapamiętanie kilku prostych wzorów, składających się w zasadzie z trzech liter.

Używaj układu SI – wówczas we wzorach nie ma współczynników

SI - Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (Système international d'unités)
(w opisach podane są podstawowe jednostki układu)
 1. Energia
 2. Energia potencjalna
 3. Energia ciśnienia – praca przetłaczania
 4. Energia kinetyczna
 5. Energia cieplna
 6. Całkowita energia cieczy
 7. Moc
 8. Moc mechaniczna w ruchu postępowym
 9. Moc mechaniczna w ruchu obrotowym
 10. Moc hydrauliczna
 11. Moc cieplna
 12. Moc elektryczna
 13. Moc prądu 1-fazowego
 14. Moc prądu 3-fazowego
 15. Konwersja mocy

1. Energia

Energia jest związana z masą i określa zdolność wykonania pracy.

E = m \cdot Y  (1)

E - energia (Energy) [J] 
m - masa [kg] 
Y - energia jednostkowa [J/kg]

Ze wzoru 1 wynika, że im mamy większą masę, tym więcej zakumulowanej energii.

Energia może mieć różną postać.

Energia = Praca = Energia elektryczna = Ciepło  (2)

2. Energia potencjalna

Energia potencjalna to iloczyn drogi i siły.

E = F \cdot d   (3)

1 J = 1N \cdot 1m   (4)

E - energia (Energy) [J] 
d - droga (distance) [m] 
F - siła (Force) [N]

Rozpatrzmy energię, przypisaną do masy wody m, w polu grawitacyjnym Ziemi.

Rys. 1. Energia masy m w polu siłowym g

Dla każdej masy, znajdującej się w polu grawitacyjnym Ziemi, w odniesieniu do poziomu energetycznego ZERO, możemy napisać równanie 5.

E = F \cdot Z   (5)

Siłę wywołaną grawitacją określa II zasada dynamiki Newtona, wzór 6 i 7.

F = m \cdot g   (6)

F = V \cdot \rho \cdot g   (7)

Z - rzędna [m] 
m - masa (mass) [kg]
V - objętość (Volume) [m3] 
ρ - gęstość [kg/m3]
g - przyspieszenie ziemskie (gravity) [m/s2]

Energi może być akumulowana i odzyskiwana.

Bardzo dobrym sposobem na akumulowanie energii, w skali przemysłowej, jest podnoszenie wody na wyższy poziom energetyczny.

Rys. 2. Akumulacja energii w wodzie

W tym przypadku posługujemy się pojęciem wysokość podnoszeniaH, które określa różnicę poziomów w ziemskim polu grawitacyjnym.

Energa określonej objętości cieczy V o gęstości ρ, która znajduje się na wysokość H określona jest wzorem 8.

E = H \cdot V \cdot \rho \cdot g   (8)

Rys. 3. Rekuperacja energii z wody

Zgromadzoną energię można odzyskać w procesie rekuperacji przez przeniesienie masy na niższy poziom energetyczny.

Na podstawie wzorów 1, 6 i 8 możemy napisać równanie definicyjne pojęcia wysokości podnoszenia H, jako odpowiednika energii jednostkowej (energii przypisanej do 1 kg masy) w ziemskim polu grawitacyjnym.

E = F \cdot d   (9)

H = {Y \over g}   (10)

Wysokość podnoszenia – H, ze względu na łatwość reprezentacji graficznej, jest powszechnie stosowanym pojęciem w pompach i układach pompowych.

W praktyce i literaturze można spotkać wiele odpowiedników wysokości podnoszenia:

 • wysokość hydrauliczna
 • spad (określenie stosowane w elektrowniach wodnych)
 • wysokość energii
 • wysokość prędkości
 • wysokość energii kinetycznej
 • wysokość energii potencjalnej
 • wysokość ciśnienia

3. Energia ciśnienia

Energia ciśnienia – praca przetłaczania.

Rys. 4. Akumulator ciśnieniowy

Jeżeli w równaniu 3 siłę podzielimy a długość pomnożymy przez pole powierzchni A, to otrzymamy zależność 11, opisującą energię zgromadzoną w cieczy o objętości V, będącej pod ciśnieniem p.

E = {F \over A} \cdot ( d \cdot A)    (11)

Na podstawie równania 11, po uwzględnieniu zależności na ciśnienie i objętość, otrzymamy wzór na pracę przetłaczania w postaci  12.

E = p \cdot V   (12)

Energia wyrażona wzorami 8 i 12 może być zapisana wspólnie jako równanie 13.

H \cdot V \cdot \rho \cdot g = p \cdot V   (13)

Po wyeliminowaniu objętości, wysokość ciśnienia określa wzór 14.

H = {p \over \rho \cdot g}    (14)

E - energia (Energy) [J] 
V - objętość (Volume) [m3] 
H - wysokość (Head) [m]
p - ciśnienie (pressure) [Pa]
ρ - gęstość [kg/m3]
g - przyspieszenie ziemskie (gravity) [m/s2]

4. Energia kinetyczna

Rys. 5. Energia kinetyczna poruszającej się masy: a) ciało stałe, b) ciecz

Energia kinetyczna masy ciała opisana jest wzorem 15.

E = {m \cdot v^2 \over 2}   (15)

m - masa (mass) [kg] 
v - prędkość (velocity) [m/s]

Na podstawie wzorów 14 i 15 możemy napisać wzór 16 na wysokość prędkości (wysokość dynamiczną, wysokość energii kinetycznej)

H = {v^2 \over 2 \cdot g}   (16)

5. Energia cieplna

Energia cieplna, nazywana również energią wewnętrzną, opisana jest wzorem 17.

E = m \cdot c_p \cdot \Delta T    (17)

m - masa (mass) [kg]
cp - ciepło właściwe [J/deg]
ΔT - różnica temperatur [°C]

6. Całkowita energia cieczy

Całkowita energia cieczy to suma: energii potencjalnej wynikającej z wysokości położenia, energii potencjalnej wynikającej z ciśnienia, energii kinetycznej i energii wewnętrznej (energii cieplnej).

E = m \cdot g \cdot Z + p \cdot V + {m \cdot v^2 \over 2} + m \cdot c_p \cdot \Delta T   (18)

Po podzieleniu równania 18 przez masę cieczy, otrzymamy równanie 19 na energię jednostkową, całkowitą energię 1 kg masy.

Y = g \cdot Z + {p \over \rho} + {v^2 \over 2} + c_p \cdot \Delta T   (19)

Jeżeli w obliczeniach możemy pominąć zmiany temperatury cieczy na skutek strat przepływu, to równanie na energię jednostkową zapisujemy w prostszej postaci 20.

Y = g \cdot Z + {p \over \rho} + {v^2 \over 2}   (20)

Jeżeli wykorzystamy równanie definicyjne wysokości podnoszenia 10, jako substytutu energii jednostkowej, to po podzieleniu równania 20 przez przyśpieszenie ziemskie, otrzymamy równanie określające wysokość energii cieczy w postaci 21.

H = Z + {p \over \rho \cdot g} + {v^2 \over 2 \cdot g}   (21)

Ostatecznie wysokość energii jest sumą: wysokości położenia, wysokości ciśnienia i wysokości prędkości.

7. Moc

Moc to zdolność wykonania pracy w określonym czasie.

P = {E \over t }   (22)

Jednostką mocy jest WAT.

1 W ={1 J \over 1s}   (23)

P - moc (Power) [W]
E - energia, praca, ciepło (Energy) [J]
t - czas (time) [s]

8. Moc mechaniczna w ruchu postępowym

Na podstawie wzorów 3 i 22 możemy napisać wzór 24 na moc w ruchu postępowym.

P = {F \cdot d \over t}  (24)

Prędkość w ruchu postępowym określa wzór 25.

v = {d \over t}  (25)

Na podstawie wzorów 24 i 25 możemy napisać prosty wzór 26.

P = {F \cdot v}  (26)

d - droga [m]
t - czas [s]
v - prędkość [m/s]
F - siła [N]
P - moc [W]
Przykład
 Jeżeli napęd na koła samochodu ma moc P=100000W, a jego prędkość wynosi v=40m/s to opory ruchu wynoszą:
          F = P/v = 100000/40 = 2500N

9. Moc mechaniczna w ruchu obrotowym

Prędkość w ruchu obrotowym i moment siły określone są wzorami 27 i 28.

Rys. 6. Prędkość obwodowa i moment siły

v = \omega \cdot r   (27)

M = F \cdot r   (28)

W równaniu 26 siłę F mnożymy, a prędkość v dzielimy przez promień r.

P = F \cdot r \cdot {v \over r}  (29)

Ostatecznie równanie 29, po uwzględnieniu zależności 27 i 28, możemy zapisać w postaci 30.

P = {M \cdot \omega}   (30)

v - prędkość [m/s]
ω - prędkość kątowa [1/s]
F - siła [N]
r - promień (radius) [m]
M - moment [Nm]
P - moc [W]
Przykład
 Jeżeli silnik elektryczny ma moc P=3000W, a prędkość kątowa jego wału jest ω=300 1/s to moment skręcający wału wynosi:
          M = P/ω = 3000/300 = 10 N

10. Moc hydrauliczna

W równaniu 26 siłę F dzielimy, a prędkość v mnożymy przez pole powierzchni przekroju A.

P = {F \over A} \cdot v \cdot A  (31)

Składniki po prawej stronie równania 31 możemy zapisać jako ciśnienie 32 i przepływ 33.

p = {F \over A}  (32)

Q = v \cdot A  (33)

Ostatecznie proste równanie, określające moc hydrauliczną ma postać 34.

P = p \cdot Q  (34)

Rys. 7. Moc strat hydraulicznych

v - prędkość [m/s]
F - siła [N]
A - pole powierzchni (Area) [m2]
p - ciśnienie (pressure) [Pa]
Q - przepływ [m3/s]
P - moc [W]
Przykład
 Jeżeli strata ciśnienia na zaworze wynosi p=10000000 Pa, a przepływ przez zawór wynosi Q=0,01 m3/s, to moc strat na zaworze wynosi:
       P = 10000000 * 0,01 = 100000 W = 100 kW

Moc hydrauliczną cieczy przemieszczanej w ziemskim polu grawitacyjnym, z wykorzystaniem pojęcia wysokości podnoszenia, pokazuje równanie 35.

P = H \cdot \rho \cdot g \cdot Q  (35)

H - wysokość podnoszenia lub spad [m]
ρ - gęstość [kg/m3]
g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]
Q - przepływ [m3/s]
P - moc [W]

Rys. 7. Zamiana mocy elektrycznej na hydrauliczną – układ pompowy

Rys. 8. Zamiana mocy hydraulicznej na elektryczną – elektrownia wodna

Przykład
 Jeżeli różnica poziomów między zbiornikami - spad wynosi H=100 m, a przepływ wody między nimi Q=1 m3/s, to moc hydrauliczna (moc surowa) wynosi:
       P = 100 * 1000 * 9,81 * 1 = 981000 W = 981 kW

11. Moc cieplna

Na podstawie wzorów 17 i 22 możemy napisać równanie na moc cieplną 36.

P = {E \over t} ={m \over t} \cdot c_p \cdot \Delta T = {V \cdot \rho \over t} \cdot c_p \cdot \Delta T    (36)

Ostatecznie, po uwzględnieniu wzoru na przepływ, moc cieplna opisana jest zależnością 37.

P = Q \cdot \rho \cdot c_p \cdot \Delta T    (37)

P - moc [W]
m - masa (mass) [kg]
V - objętość [m3]
ρ - gęstość [kg/m3]
cp - ciepło właściwe [J/°C]
ΔT - różnica temperatur [°C]
Przykład
 Jeżeli przez zawór płynie woda o gęstości ρ=1000 kg/m3 i cp=4189,9 J/kg/°C oraz natężeniu Q=0,01 m3/s, a moc strat na zaworze ma wartość P=100000 W to temperatura za zaworem wzrośnie o:
     ΔT = 100000/(0,01 * 1000 * 4189,9) = 2,39 °C

12. Moc elektryczna

P = U \cdot I   (38)

P - moc [W]
U - napięcie [V]
I - prąd [A]
Przykład
 Jeżeli napięcie źródła (akumulatora) wynosi U=12 V, a pobierany prąd przez rozrusznik ma wartość I=50 A, to moc wynosi:
          P = 12 * 50 = 600 W

13. Moc prądu 1-fazowego

Rys. 9. Moc elektryczna pobierana przez silnik 1-fazowy

P = U_f \cdot I \cdot cos(\varphi)   (39)

P - moc [W]
Uf - napięcie [V]
I - prąd [A]
cos(φ) - współczynnik mocy [-]
Przykład
 Jeżeli przez przewód zasilający płynie prąd o natężeniu I=10 A, a napięcie fazowe sieci wynosi Uf=230 V to dla silnika o współczynniku mocy cos(φ) = 0,95 moc pobierana przez silnik 1-fazowy ma wartość: 
          P = 230 * 10 * 0,95 = 2185 W

14. Moc prądu 3-fazowego

Rys. 10. Moc elektryczna pobierana przez silnik 3-fazowy

P = U_f \cdot i \cdot cos(\varphi) \cdot 3   (40)

P - moc [W]
Uf - napięcie [V]
I - prąd [A]
cos(φ) - współczynnik mocy [-]
Przykład
 Jeżeli przez przewody zasilające płynie prąd o natężeniu I=10 A, a napięcie fazowe sieci wynosi Uf=230 V, to dla silnika o współczynniku mocy cos(φ) = 0,95 moc pobierana przez silnik 3-fazowy ma wartość:
          P = 230 * 10 * 3 * 0,95 = 6555 W

Rys. 11. Moc elektryczna pobierana przez silnik 3-fazowy

P = U_p \cdot i \cdot cos(\varphi) \cdot \sqrt{3}    (41)

Przykład
 Jeżeli przez przewody zasilające płynie prąd o natężeniu I=10 A, a napięcie międzyprzewodowe sieci wynosi Up=400 V, to dla silnika o współczynniku mocy cos(φ) = 0,95 moc pobierana ma wartość:
     P = 400 * 10 * 3^0,5 * 0,95 = 6582 W

15. Konwersja mocy

Energia i moc nie może zniknąć, może jedynie zamienić się w inną formę.

Rys. 12. Zamiana moc elektrycznej na hydrauliczną

U_p \cdot I \cdot cos(\varphi) \cdot \sqrt{3} = P = M \cdot \omega = P = Q \cdot H \cdot \rho \cdot g    (42)

Rys. 13. Zamiana moc elektrycznej na cieplną

U_f \cdot I = P = Q \cdot \rho \cdot c_p \cdot \Delta T    (43)

 

PAMIĘTAJ

 • Chcesz unikać pomyłek – używaj w obliczeniach jedynie podstawowych jednostek układu SI: m-metr, s-sekunda, kg-kilogram, A-amper, V-volt, J-dżul, N-newton, Pa – paskal, wówczas we wzorach nie ma żadnych współczynników
 • W równaniach pominięto sprawności przemian energii i mocy
 • Na podstawie dobrej praktyki inżynierskiej, w wielu przypadkach można pominąć lub oszacować sprawności przemian energetycznych. Trzeba tylko wiedzieć kiedy „można”
 • Dla nauczyciela fizyki wyrażenie energii w metrach jest niedopuszczalne, jednak dla świadomego inżyniera, który zna definicję wysokości podnoszenia (wzór 10) jako odpowiednika energii jednostkowej, wyrażenie energii 1 kg masy w polu grawitacyjnym Ziemi w metrach jest oczywiste
 • Określenie „przekazywanie mocy” nie jest poprawne, ale dobrze opisuje przekazywanie energii
 • Moc silnika elektrycznego to moc mechaniczna na wale. Moc ta zależy od obciążenia, a nie od tego, co przeczytamy na tabliczce znamionowej

WARTO SPRAWDZIĆ: