Podział wydajności dwóch pomp regulowanych

Jako kryterium optymalnej pracy równoległej dwóch pomp regulowanych prędkością obrotową wybieram minimum mocy elektrycznej pobieranej przez układ.

P = P_1 +P_2 = min  (1)

Jako zmienną niezależną wybieram prędkość obrotową pompy pierwszej n1.

Moc układu osiąga minimum wówczas gdy pochodna funkcji mocy wynosi zero.

{dP \over dn_1} = {d \left(P_1 + P_2 \right) \over dn_1} = {dP_1 \over dn_1} + {dP_2 \over dn_1}= 0  (2)

Układ będzie zużywał najmniej energii wówczas gdy suma pochodnych funkcji mocy będzie równa ZERO.

 

Jak wyznaczyć optymalne prędkości obrotowe pomp pokażę na przykładzie.

Rozważymy współpracę z układem dwóch różnych pomp regulowanych prędkością obrotową.

1. Parametry

Charakterystyki pomp są określone przez trzy wartości współrzędnych w pobliżu punktu BEP.

Pompa 1

Rys.1. Punkty charakterystyk pompy 1 dla n1=3000 obr/min

Pompa 2

Rys.2. Punkty charakterystyk pompy 1 dla n2=3000 obr/min

Przebieg charakterystyki układu określają parametry:

 • Qw = 300 m3/h – wymagana wydajność
 • Hw = 40 m – wymagana wysokość podnoszenie
 • H0 = 20 m – geometryczna wysokość podnoszenia
Q1, Q2 - wydajność
H1, H2 - wysokość podnoszenia
P1, P2 - moc
Qw - wymagana wydajność układu
Hw - wymagana wysokość podnoszenia
H0 - geometryczna wysokość podnoszenia

2. Interpolacja charakterystyk

Na podstawie trzech punktów przebieg charakterystyk przepływu i mocy pomp opisujemy wielomianami 2-go stopnia.

H = A_0 + A_1 \cdot Q + A_2 \cdot Q^2  (3)

P = B_0 + B_1 \cdot Q + B_2 \cdot Q^2  (4)

Współczynniki równań pokazano na rys. 3 i 4.

Rys. 3. Współczynniki równań charakterystyk pompy 1

Rys. 4. Współczynniki równań charakterystyk pompy 2

Przebieg charakterystyk pomp pokazano na rys. 5 i 6.

Rys. 5. Charakterystyki pompy 1 dla n1=3000 obr/min

Rys. 6. Charakterystyki pompy 2 dla n2=3000 obr/min

Sprawność pompy obliczono ze wzoru 5.

\eta = {Q \cdot H \cdot \rho \cdot g \over P}  (5)

Równanie charakterystyki układu określa wzór 6.

H_u = H_0 + R \cdot Q^2 = H_0 + {H_w - H_0 \over Q_w^2} \cdot Q^2  (6)

A0, A1, A2 - współczynniki równania charakterystyki przepływu
B0, B1, B2 - współczynniki równania charakterystyki mocy
ρ - gęstość 
g - przyśpieszenie ziemskie 
R - rezystancja rurociągu

3. Współpraca równoległa pomp

Rys.7. Suma równoległa charakterystyk pomp P1 i P2 dla n=3000 obr/min

Jak wynika z rys. 7 wydajność sumy równoległej dwóch  pomp jest większa od zapotrzebowania układu, co oznacza, że jedna lub obie pompy powinny być regulowane prędkością obrotową.

Z analizy współpracy pomp można wywieźć zależności 7 i 8.

Wymaganą wydajność układu Qw jest sumą wydajności pompy P1 i P2.

Q_w = Q_1 + Q_2  (7)

Wysokość podnoszenia obu pomp jest taka sama.

H_w = H_1 = H_2  (8)

Pytanie brzmi: jaką prędkość obrotową powinna mieć pompa 1 i jaką prędkość pompa 2.

4. Charakterystyki pomp dla dowolnej prędkości obrotowej

Względna prędkość obrotowa r, określona jest wzorem 9.

r={n \over n_0}  (9)

Zgodnie z teorią podobieństwa maszyn wirowych charakterystyki energetyczne ze zmianą prędkości obrotowej opisane są wzorami 10 i 11.

H = A_0 \cdot r^2 + A_1 \cdot r \cdot Q + A_2 \cdot Q^2  (10)

P = B_0 \cdot r^3 + B_1 \cdot r^2 \cdot Q + B_2 \cdot r \cdot Q^2  (11)

n - prędkość obrotowa
n0 - nominalna prędkość obrotowa
r - względna prędkość obrotowa

4. Optymalizacja współpracy pomp

Krok 1. Wyznaczenie funkcję wydajności pompy Q1 w zależności od prędkości r1 przy stałej wysokości podnoszenia H=const.

Q_1 = f(r_1, H=const)  (12)

Przekształcamy równanie 10 do postaci równania kwadratowego względem Q1.

A_{2.1} \cdot Q_1^2 + A_{1.1} \cdot r_1 \cdot Q_1 + A_{0.1} \cdot r_1^2 - H = 0  (13)

Rozwiązaniem równania jest zależność 14 .

Q_1 = {- A_{1.1} \cdot r_1 - \sqrt{A_{1.1}^2 \cdot r_1^2 - 4 \cdot A_{2.1} \cdot (A_{0.1} \cdot r_1^2 - H) } \over 2 \cdot A_{2.1}}  (14)

Krok 2. Wyznaczenie funkcję mocy pompy P1 w zależności od prędkości r1 i wydajności Q1.

P_1 = f(n_1, Q_1, H=const)  (15)

Funkcję mocy pompy uzyskamy przez podstawie do równania 11 wartości z zależności 14.

P_1 = B_{0.1} \cdot r_1^3 + B_{1.1} \cdot r_1^2 \cdot Q_1 + B_{2.1} \cdot r_1 \cdot Q_1^2  (16)

Dla współczynników charakterystyk pompy 1 z rys. 3  przebieg wydajności Q1 i mocy P1 w zależności od prędkości względnej r1 i prędkości obrotowej n1 pokazano na rys.8.

Rys.8. Funkcja wydajności i mocy pompy 1 w zależności od prędkości obrotowej

Krok 3. Wyznaczenie funkcji wydajności pompy 2 w zależności od prędkości obrotowej pompy 1 przy stałej wysokości podnoszenia na podstawie równania 7.

Q_2 = Q_w - Q_1  (17)

Krok 4. Wyznaczenie funkcji prędkości obrotowej r2 z zależności od wydajności  pompy 2 a w konsekwencji od r1, przy stałej wysokości podnoszenia.

r_2 = f(Q_2, H=const)  (18)

Do wzoru 10 podstawiamy zależności ze wzorów 17 i 14. Po uporządkowaniu uzyskamy zależność w postaci równania kwadratowego 19.

A_{0.2} \cdot r_2^2 + A_{1.2} \cdot Q_2 \cdot r_2 + A_{2.2} \cdot Q_2^2 - H = 0  (19)

Ostateczne wartość względnej prędkości obrotowej określa równanie 20.

r_2 = {- A_{1.2} \cdot Q_2 - \sqrt{A_{1.2}^2 \cdot Q_2^2 - 4 \cdot A_{0.2} \cdot (A_{2.2} \cdot Q_2^2 - H) } \over 2 \cdot A_{0.2}}  (20)

Krok 5. Wyznaczenie funkcji mocy pompy P2 w zależności od prędkości r1 dla określonej wartości Q2.

P_2 = f(r_2, Q_2, H=const)  (21)

Funkcję mocy pompy 2 uzyskamy przez podstawie do równania 11 wartości z zależności 17 i 20.

P_2 = B_{0.2} \cdot r_2^3 + B_{1.2} \cdot r_2^2 \cdot Q_2 + B_{2.2} \cdot r_2 \cdot Q_2^2  (22)

Dla współczynników charakterystyk pompy 2 z rys. 4  przebieg wydajności Q2 i mocy P2 w zależności od prędkości względnej r1 i prędkości obrotowej n1 pokazano na rys.9.

Rys.9. Funkcja wydajności i mocy pompy 1 w zależności od prędkości obrotowej

Krok 6. Wyznaczamy optymalnej wartość prędkości obrotowej n1.

Analityczne wyznaczenie minimum sumy mocy pomp na podstawie równania 2 jest uciążliwe. Znacznie prostszym sposobem jest wykorzystanie metody przeszukiwania przedziału zmienności n1 w arkuszu kalkulacyjnym w celu znalezienia minimum funkcji P1 + P2.

Wyniki przeszukiwania przedziału pokazano na rys. 10 i 11.

Rys.10. Przeszukiwanie przedziału zmienności r1

Rys.11. Minimum funkcji sumy mocy pomp P1 + P2

W pokazanym przykładzie optymalna wartość prędkości obrotowej pompy 1 wynosi n1=2620 obr/min.

Krok 7. Wyznaczenie parametrów pracy układu.

Na podstawie znanej wartości n1 możliwe jest wyznaczenie pozostałych parametrów pracy układu, jak to pokazano na rys. 10 i 12.

Rys.12. Optymalne parametry pracy układu

Parametry optymalne

  • n1 = 2620 obr/min
  • n2 = 2788 obr/min
  • Q1 = 163,61 m3/h
  • Q2 = 136,39 m3/h
  • P1 = 28,23 kW
  • P2 = 22,04 kW

Arkusz kalkulacyjny: Optymalne sterowanie prędkością 2 pomp.ods

Arkusz kalkulacyjny: Optymalne sterowanie prędkością 2 pomp.xlsx

PAMIĘTAJ

 • Nawet nowe pompy o tym samym oznaczeniu nie są identyczne
 • Pompy zmieniają swoje parametry (charakterystyki) w czasie eksploatacji
 • Jeżeli współpracują ze sobą różne pompy warto poszukać optymalnych parametrów współpracy

WARTO SPRAWDZIĆ: