Energia wewnętrzna cieczy

Rys.1. Energia wewnętrzna cieczy

Ciepło zakumulowane w cieczy określa wzór 1

Q_{p \ 1,2} = c_p \cdot m \cdot \left( t_2 - t_1 \right)   (1)

Qp 1,2 – ciepło, przyrost energii wewnętrznej cieczy [ J ]
cp – ciepło właściwe [ J/(kg K) ]
m – masa [ kg ]
t – temperatura [ o C ]

PAMIĘTAJ

  • Ciepło właściwe cp zależy od ciśnienia (dla wody zmiana jest niewielka)

Warto sprawdzić: