Dobór pomp do układu

0. Przeglądanie kart katalogowych pomp

W rozwijalnym drzewie po lewej stronie, wybieramy interesujący nas typoszereg pomp.

Rys.1. Drzewo typoszeregów

Gałąź typoszeregu wybieramy przez klikniecie na aktywny węzeł – kółko zielone, jak to pokazano na rys.1. Po kliknięciu na nazwę typoszeregu – prostokąt zielony, w górnej części okna po prawej stronie wyświetlana jest wybrana ścieżka dostępu do typoszeregu. Po naciśnięciu przycisku < Lista pomp >, w prawym oknie wyświetlana jest lista pomp należących do wybranego typoszeregu.

Interesującą nas pompę wybieramy przez naciśnięcie w odpowiednim wierszu przycisku < Karta>> >.

Drukowanie informacji o pompie odbywa się za pomocą standardowych narzędzi przeglądarki internetowej.

1. Dobór na punkt Q-H

Algorytm dobru, w tym zadaniu, wykorzystuje tylko dwa parametry:
 • Qw – wymaganą wydajność układu,
 • Hw – wymaganą wysokość podnoszenia.
Geometryczna wysokość podnoszenia obliczana jest jako połowa wymaganej wysokości podnoszenia Hw, wzór 1.
 
H_g = {H_w \over 2}   (1)
 
Rys.1. Dobór „na punkt” H-Q
 
Punkty (0-Hg) i (Qw-Hw) wyznaczają przebieg parabolicznej charakterystyki układu. Patrz rys. 2.
Algorytm doboru wyszukuje wszystkie pompy z bazy dla których pp leży w zielonym obszarze dopuszczalnych odchyłek. Następnie lista wyszukanych pomp jest sortowana zgodnie z procedurą opisaną w Podstawowa procedura doboru pomp .

2. Układ pompowy z oszacowaniem strat

Założeniem tego zadania jest udostępnienie użytkownikowi prostego narzędzia do oszacowania parametrów układu, na podstawie minimalnej liczby danych.
Algorytm wykorzystuje tylko trzy parametry układu:
 • Qw – wymaganą wydajność układu,
 • L –  długość rurociągu,
 • Hg – geometryczną wysokość podnoszenia.

Qw – wymaganą wydajność układu należy przyjąć na podstawie założeń projektowych lub norm rozbiorów, np. PN-92/B-01706.

L –  długość rurociągu powinna uwzględniać zarówno długość rurociągu na tłoczeniu jak i na ssaniu. Można też dodać kilka procent długości, aby uwzględnić straty w armaturze.

Hg – geometryczną wysokość podnoszenia należy przyjąć jako różnicę rzędnych między lustrem zbiornika na tłoczeniu i na ssaniu. W przypadku zbiorników zamkniętych, do rzędnej lustra należy dodać wysokość ciśnienia.

Do oszacowania średnicy wewnętrznej rurociągu d wykorzystano wzór na prędkość średnią w rurociągu (2), przy założonej stałej wartości prędkości v = 1 m/s.

d = \sqrt{4 \cdot Q_w \over \pi \cdot v}   (2)

Do oszacowania oporów rurociągu wykorzystano wzór Darcy-Weisbacha (3) przy założeniu stałej wartości współczynnika strat liniowych λ = 0,025. 

\Delta h = 0,025 \cdot {L \over d} \cdot {v^2 \over 2 \cdot g}   (3)

Wymagana wysokość podnoszenia jest obliczana jako suma geometrycznej wysokości podnoszenia i strat wg. wzoru (4).

H_w = H_g + \Delta h   (4)

Na koniec algorytm wyznacza moc hydrauliczną potrzebną do wywołania przepływu o wartosci Qw. na podstawie wzoru (5).

P_h = Q_w \cdot H_w \cdot \rho \cdot g    (5)
 
Qw - wymagana wydajność,
v - średnica prędkość w rurociągu,
d - średnica wewnętrzna rurociągu,
L
- długość rurociągu,
Δh - straty w rurociągu,
Hg - geometryczna wysokość podnoszenia,
Hw - wymagana wysokość podnoszenia,
Ph - moc hydrauliczna.

Punkty (0-Hg) i (Qw-Hw), podobnie jak w zadaniu 1,  wyznaczają przebieg parabolicznej charakterystyki układu. Patrz rys. 3.

Rys. 3. Układ pompowy z oszacowaniem strat
 
Procedura obliczania układu
 1. Wprowadź wymaganą wydajność Qw,
 2. Algorytm dobierze średnicę wewnętrzną rurociągu d,
 3. Wprowadź długość rurociągu L,
 4. Algorytm oszacuje straty w rurociągu Δh,
 5. Możesz sprawdzić czy dokładność oszacowanie strat, w twoim przypadku, jest wystarczająca, wybierając przycisk Δh,
 6. Wprowadź geometryczną wysokość podnoszenia Hg,
 7. Algorytm obliczy wymaganą wysokość podnoszenia Hw,
 8. Algorytm obliczy moc hydrauliczną potrzebną do wywołania przepływu o wartości Qw.

Po uruchomieniu wyszukiwania przyciskiem Szukaj pomp, algorytm wyszuka pompy z bazy. Lista pomp zostanie posortowana zgodnie z procedurą opisaną w Podstawowa procedura doboru pomp .

W ostatniej kolumnie listy pomp wyświetlane są wartości funkcji dobroci dopasowania D obliczone według wzorów (6)-(8).
K_Q = 1 - |{Q_w - Q_r \over Q_w}|-|{H_w - H_r \over H_w}|   (6)
K_\eta = \eta_r   (7)
D = K_Q + K_\eta   (8)
Qw - wymagana wydajność,
Qr - wydajność w punkcie pracy,
Hw - wymagana wysokość podnoszenia,
Hr - wysokość podnoszenia w punkcie pracy,
KQ - kryterium dopasowania punktu pracy,
Kη -
kryterium sprawności w punkcie pracy,
D - funkcja dobroci.
PAMIĘTAJ !

 • W zadaniu 2, średnica d jest tylko podpowiedzią. W dokładnych obliczeniach należy przyjąć średnicę na podstawie katalogów lub baz z programów PDP,
 • Moc hydrauliczna Ph to cenna wskazówka na podstawie której można oszacować: wielkość pompy i silnika a zatem i cenę pompy,
 • Moc hydrauliczna Ph jest mniejsza od mocy silnika napędowego Ps, a ta z kolei jest mniejsza od mocy elektrycznej Pel pobieranej przez silnik z sieci,
 • Zadanie 2.Układ pompowy z oszacowaniem strat – tylko szacuje straty. Jeżeli chcesz dokładnie obliczyć układ skorzystaj z bardziej zaawansowanych narzędzi takich jak:
Warto sprawdzić