Suma szeregowa dwóch pomp

SUMA SZEREGOWA DWÓCH JEDNAKOWYCH POMP

Rys.1. Schemat połączenia szeregowego dwóch pomp

Połączenie szeregowe dwóch pomp możemy traktować jak połączenie szeregowe dwóch dowolnych elementów przepływowych.

Rys.2. Graf i połączenia szeregowego dwóch pomp

Załóżmy, że w węźle 2 nie ma rozbioru. Na tej podstawie możemy stwierdzić, że dla połączenia szeregowego, przepływ przez pompy 12 i 23 jest taki sam.

Q=Q_{12}=Q_{23}

Rys. 3. Linia wysokości energii połączenia szeregowego pomp

Uwaga !W obliczeniach układów symbolem H oznaczamy wysokości ciśnienia w węzłach. W przypadku pomp H oznacza jej wysokość podnoszenia. 
Dla odróżnienia, w tym opisie wysokość podnoszenia pompy będziemy oznaczać jako Hp

Przyrost ciśnienia (wysokości ciśnienia) w pompie możemy opisać jako różnicę ciśnienia między węzłem końcowym i początkowym.

{\Delta}h_{21} = H_2 - H_1 = Hp_1

{\Delta}h_{32} = H_3 - H_2 = Hp_2

Całkowitą przyrost wysokości połączenia szeregowego obliczamy jako sumę przyrostów w poszczególnych elementach (pompach). Tak więc całkowita wysokość podnoszenia opisana wzorem.

{\Delta}h_{31} = H_3 - H_1 = {\Delta}h_{21} + {\Delta}h_{31}

lub używając wysokości podnoszenia:

Hp_{1+2} = H_1 + H_2

Jeżeli pompy są jednakowe możemy napisać:

Hp_{1+2} = 2{\cdot}H_1

Q - przepływ
Q12 - przepływ przez między węzłami 1 i 2 (wydajność pompy P1)
Q23 - przepływ przez między węzłami 2 i 3 (wydajność pompy P1)
H1 - wysokość ciśnienia w węźle 1
H2 - wysokość ciśnienia w węźle 2
H3 - wysokość ciśnienia w węźle 3
Δh12 - przyrost ciśnienia między węzłami 1 i 2 (Hp1 wysokość podnoszenia)
Δh23 - przyrost ciśnienia między węzłami 2 i 3 (Hp2 wysokość podnoszenia)

Charakterystykę zastępczą pomp połączonych szeregowo możemy także wyznaczyć graficznie przez sumowanie rzędnych charakterystyk składowych dla różnych przepływów.

Rys.4. Charakterystyka zastępcza sumy szeregowej pomp

Q1 - mały przepływ 1
Q2 - średni przepływ 2
Q3 - duży przepływ 3
H1.1, H1.2, H1.3 - wysokość podnoszenia pompy P1 dla różnych przepływów 
H2.1, H2.2, H2.3 - wysokość podnoszenia pompy P2 dla różnych przepływów 

PAMIĘTAJ !

  • Przepływ przez obie pompy jest taki sam
  • Ciśnienie na wylocie obu pomp jest równe sumie ciśnień obu pomp
  • Dla jednakowych pomp ich wysokości podnoszenia są równe

WARTO SPRAWDZIĆ: