Suma szeregowa pompy i rurociągu

SUMA SZEREGOWA POMPY I RUROCIĄGU

Rys. 1. Graf  i charakterystyka pompy i rury

a – zapis z ujemną osią strat w rurociągu, b – zapis z dodatnią osią strat w rurociągu

Rozpatrując pompę i rurociąg osobno, dla każdego z nich możemy narysować charakterystykę przepływu, jak pokazano na rys.1. Zakładamy, że przepływ dodatni będzie od węzła 1 do 2 i , od węzła 2 do 3 (zgodnie z kierunkiem tłoczenia pompy). Jeżeli przyjmiemy, że pompa daje ciśnienie dodatnie, to rurociąg generuje straty ujemne – {\Delta}h_{23} będzie miał znak ujemny.

Sumowanie szeregowe pompy i rurociągu poddaje się ogólnej zasadzie sumowania szeregowego.

Przepływ przez pompę i rurę jest taki sam:

Q_{13}=Q_{12}=Q_{23}

Różnica ciśnień (wysokości ciśnienia) między węzłami końcowymi równa się różnicy ciśnień w elementach.

{\Delta}h_{13}={\Delta}h_{12}+{\Delta}h_{23}

W metodzie sumowania graficznego, aby uwzględnić ujemny straty, charakterystykę przepływu rury rysujemy poniżej  osi X.

Rys. 2. Graf  i charakterystyka sumy szeregowej pompy i rury

Sumowanie szeregowe pompy i rurociągu polega na sumowaniu (w pionie) rzędnych charakterystyki pompy i rury dla wybranych wydajności,

Q_12 - przepływ między węzłami 1 i 2
Q_23 - przepływ między węzłami 2 i 3 Δh_12 - różnicy ciśnień między węzłami 1 i 2
Δh_23 - różnicy ciśnień między węzłami 2 i 3
Δh_13 - różnicy ciśnień między węzłami 1 i 3

PAMIĘTAJ !

  • Charakterystyki pompy i rurociągu maja różne zmaki
  • Każdy element (rurociąg, zawór itp.) połączony szeregowo z pompą  obniża charakterystykę zastępczą układu