NPSH

Przyjęto, że parametrem określający właściwości kawitacyjne jest wysokość energii cieczy, pomniejszona o wysokość ciśnienia jej parowania (wrzenia). Wielkość tą nazwano nadwyżką antykawitacyjną. Jako oznaczenie literowe tej wielkości przyjęto NPSH, będące skrótem angielskiej nazwy „Net Positive Suction Head” (nadwyżka netto wysokości ssania).

  • W odniesieniu do układu używany nazwy NPSHA  (Available).
  • W odniesieniu do pompy używany nazwy NPSHR  (Required).

NPSH={p_s \over \rho \cdot g}+{c^2 \over 2 \cdot g}-{p_v \over \rho \cdot g}

NPSH - nadwyżka antykawitacyjna układu
ps - ciśnienie w układzie (ciśnienie absolutne)
c - prędkość cieczy
pv - ciśnienie wrzenia (prężności par) przetłaczanej cieczy w danej temperaturze
ρ - gęstość cieczy

PAMIĘTAJ !

  • Jeżeli w jakimś punkcie układu NPSHA spadnie poniżej ZERA to ciecz zacznie wrzeć (wystąpi kawitacja)

Warto sprawdzić: