Podstawy dynamiki układów pompowych

Dynamika układów pompowych – badanie ruchu i równowagi przepływu cieczy w rurociągach, pod wpływem działających na nią sił.

Podstawowe zasady dynamiki sformułował Newton w roku 1687.

  • I zasada (zasada bezwładności). Jeśli na ciało nie działają żadne siły lub jeśli działające siły wzajemnie się równoważą, to istnieje układ odniesienia, w którym ciało to spoczywa lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.
  • II zasada. Zmiana pędu ciała jest proporcjonalna do przyłożonej siły.
  • III zasada (prawo akcji i reakcji). Każdemu działaniu towarzyszy równe mu, skierowane przeciwnie – przeciwdziałanie.

Zmianę pędu (II zasada) opisuje równanie:

{d(m \cdot v) \over dt}= F

Jeżeli ciało ma stałą masę, możemy napisać:

{m \cdot {dv \over dt}}=m \cdot a = F

 

F – siła [ N ],
v - prędkość [ m/s ],
m – masa [ kg ],
a - przyśpieszenie [ m/s2 ],
t - czas [ s ].

PAMIĘTAJ !

  • Każda zmiana stany pracy pompy i układu wymaga czasu.

WARTO SPRAWDZIĆ