Suma równoległa pompy i pompy regulowanej obrotami

SUMA RÓWNOLEGŁA POMPY i POMPY REGULOWANEJ OBROTAMI

Rys.1. Graf i charakterystyki pompy bez regulacji

Właściwości pompy bez regulacji pokazano na rys.1. Pompa ma stałą charakterystykę przepływu i sprawności. Stały przebieg mają także, nie pokazane na rysunku, charakterystyki mocy i NPSHR.

Rys.2. Graf i charakterystyki pompy z regulacją prędkością obrotową

Właściwości pompy z regulacją parametrów przez zmianę prędkości obrotowej pokazano na rys.2.

Do wyznaczenia przebiegu charakterystyk przy różnych prędkościach obrotowych można wykorzystać prawa podobieństwa maszyn wirowych.

Q {\sim}n{\cdot}d^3

H {\sim}n^2{\cdot}d^2

Patrz => Podstawowe wzory podobieństwa

Punkty charakterystyki przepływu przemieszczają się po parabolach – linie przerywane (wydajności Q proporcjonalnie do prędkości obrotowej n, a wysokości H proporcjonalnie do kwadratu prędkości obrotowej n^2).

Punkty charakterystyki sprawności  przemieszczają się poziomo (wydajności Q proporcjonalnie do prędkości obrotowej n, wartość sprawności pozostaje bez zmian).

Sumowanie równoległe pompy i pompy regulowanej poddaje się ogólnej zasadzie sumowania równoległego gdzie:

Q=Q_{P1}+Q_{P2}

Rys.3. Suma równoległa pompy z pompą regulowaną

 Zastępczą charakterystykę przepływu wyznaczamy przez sumowanie przepływów, przez pompę i pompę regulowaną, dla różnych wysokości ciśnienia.

Aby wyjaśnić w jaki sposób pompy współpracują, rozpatrzymy przykład przedstawiony na rys. 3.

W rozpatrywanym układzie współpracują ze sobą trzy obiekty przepływowe:

  • pompa nie regulowana – czarna
  • pompa regulowana o zmniejszonej prędkości obrotowej – czerwona
  • charakterystyka układu

Punkt pracy układu pp wyznacza przecięcie charakterystyki układu z sumą równoległą charakterystyk przepływu pompy i pompy regulowanej (czerwona po prawej)

Punkt pracy układy pp określa jednakowy poziom wysokości ciśnienia tłoczenia dla pomp P1 i P2. Wysokość ciśnienia pomp „obciąża pompy ciśnieniem” i wyznacza punkty pracy każdej z nich pp1 i pp2 a zatem wydajności pomp.

Na podstawie znanej indywidualnej wydajności pomp możemy dla każdej z nich wyznaczyć jej rzeczywiste parametry pracy np. sprawność, co pokazano na rys. 3 ale także, tą samą metodą, moc i NPSHR.

P1 - pompa nie regulowana
P2 - pompa regulowana
pp - punkt pracy układu (przecięcie char. układu i char. zastępczej)
pp1 - punkt pracy pompy P1 (nie regulowanej)
pp2 - punkt pracy pompy P2 (regulowanej)

 

PAMIĘTAJ !

  • Pompy należy zabezpieczyć przed ujemnym przepływem poprzez zawór zwrotny
  • Ciśnienia współpracujących pomp są jednakowe.
  • Wydajności współpracujących pomp są różne.