Dopasowanie pompy przez obtoczenie wirnika

Zasadę wyznaczania różnicy średnic do obtoczenia Δd2, omówiono na stronie obtaczanie średnicy zewnętrznej wirnika.

PROCEDURA DOPASOWANIA

Krok 1. Zebranie danych

Wymagana wydajność układu

Qw - wymagana wydajność układu

Informacje potrzebne do obliczeń

H(Q) - charakterystyka pompy
Qr - wydajność rzeczywista pompy
Hr - rzeczywista wysokość podnoszenia pompy
Hstat - statyczna wysokość podnoszenia
d2 - średnica zewnętrzna wirnika

Krok 2. Wyznacz przebieg charakterystyki układu

Paraboliczna charakterystyka układu jest opisana wzorem 1. Do wyznaczanie jej przebiegu konieczna jest znajomość aktualnej wydajności i wysokości podnoszenia Qr i Hr oraz  statycznej wysokości podnoszenia Hstat.

H_u = H_{stat} + {(H_r - H_{stat}) \over Q_r^2} \cdot Q^2  (1)

Wartości Qr i Hr można obliczyć na podstawie odczytów wskazań przepływomierza i manometrów na ssaniu i tłoczeniu pompy, przy pracy pompy bez dławienia.Wartość Hstat można obliczyć na podstawie odczytów z manometrów na ssaniu i w rurociągu tłocznym (za zasuwą), przy całkowitym zdławieniu przepływu.

Wrysuj charakterystykę układu na wykres charakterystyki pompy, patrz rys. 1.

Rys.1. Charakterystyki pompy i układu

Krok 3. Wyznaczenie wymaganego punktu pracy układu ppw

Dla wymaganej wydajności Qw , poprowadź prostą pionową do przecięcia się z charakterystyką układu, wyznacz wymagany punkt pracy układu ppw (zielony).

Krok 4. Wyznaczenie obliczeniowego punktu pracy układu ppo

Przeprowadź prostą od początku układu współrzędnych, przez wymagany punkt  pracy ppw (zielony ), aż do przecięcia się z charakterystyką przepływu pompy. Punkt ten wyznacza obliczeniowy punkt pracy ppo  (punkt żółty) i wydajność obliczeniową pompy Qo, patrz rys. 1.

Krok 5. Dla określonej wydajności obliczeniowej Qo, na podstawie charakterystyki mocy, wyznacz średnicę obliczeniową wirnika d2*.

d_2^* = d_2 \cdot \sqrt{Q_w \over Q_o}

Krok 6. Oblicz różnicę średnic Δd2

Różnicę średnic do obtoczenia obliczamy wg zaleceń W. Jędrala.

\Delta d_2 = k \cdot (d_2 - d_2^*)

Średnicę zewnętrzną wirnika należy obtoczyć o wartość Δd2

PAMIĘTAJ !

  • Dopasowania parametrów pompy do wymagań układu przez obtaczanie średnicy zewnętrznej wirnika jest proste i może być wykonane przez użytkownika pompy
  • Metoda dopasowania przez obtaczanie najczęściej jest stosowana do wirników pomp odśrodkowych
  • W szczególnych przypadkach należy rozważyć dwuetapowe, „bezpieczne”, zmniejszanie średnicy
  • Aby nie popełnić błędów przy obtaczaniu wirnika, należy każdorazowo, na podstawie rzeczywistych charakterystyk pompy i charakterystyki układu, przeprowadzić analizę położenia optymalnego punktu pracy układu

Warto sprawdzić: